Регистар на цени и закупнини на недвижности

Регистарот на цени и закупнини ги евидентира цените на недвижностите содржани во правните основи за промет на недвижности, кои се доставени во прилог на пријавите за запишување, односно за спроведување на промените во катастарот на недвижности но и вредноста на недвижноста врз основа на која е пресметан данокот на промет на недвижноста, како и други податоци за недвижноста содржани во изјава дадена од продавачот заверена кај нотар.Во Регистарот на цени и закупнини врши евидентирање и на вредноста на закупнините врз основа на податоците содржани во исправите за правен основ со кои се востановува закуп на недвижности.

Прегледи

86

Преземања

39

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на цени и закупнини на недвижности
Опис

Регистарот на цени и закупнини ги евидентира цените на недвижностите содржани во правните основи за промет на недвижности, кои се доставени во прилог на пријавите за запишување, односно за спроведување на промените во катастарот на недвижности но и вредноста на недвижноста врз основа на која е пресметан данокот на промет на недвижноста, како и други податоци за недвижноста содржани во изјава дадена од продавачот заверена кај нотар.Во Регистарот на цени и закупнини врши евидентирање и на вредноста на закупнините врз основа на податоците содржани во исправите за правен основ со кои се востановува закуп на недвижности.

Категорија/тема
 • Економија и финансии
 • Влада и јавен сектор
 • Региони и градови
 • Население и општество
Одржувач Васил Мишковски
Е-пошта на одржувачот v.miskovski@katastar.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со http://www.katastar.gov.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/
Документација http://www.katastar.gov.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/
Фреквенција на секои три месеци
Извор http://www.katastar.gov.mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6/
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 01-01-2018
Локација Македонија
Променет 30-09-2018
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
  Има дел
   spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
   коментари овозможени од Disqus