Të punësuarit në sektorin publik të RM-së në vitin 2017-të

Të punësuarit në institucionet e sektorit publik të RM-së në vitin 2017-të me përshkrim të të dhënave mbi gjininë e tyre, moshën, arsimin dhe përkatësinë etnike. Në përputhje me nenin 19 paragrafi (3) i Ligjit për të punësuarit në sektorin publik, në setin e të dhënave nuk janë përfshirë të dhëna mbi personelin ushtarak dhe civil në shërbimin e Armatës së Republikës së Maqedonisë, personave zyrtarë të autorizuar në Ministrinë e mbrojtjes, Ministrinë e punëve të brendshme dhe organet e administratës shtetërore në përbërje të Ministrisë së punëve të brendshme, si dhe të Agjencisë së zbulimit.

Pamjet

105

Shkarkimet

73

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull Të punësuarit në sektorin publik të RM-së në vitin 2017-të
Përshkrimi

Të punësuarit në institucionet e sektorit publik të RM-së në vitin 2017-të me përshkrim të të dhënave mbi gjininë e tyre, moshën, arsimin dhe përkatësinë etnike. Në përputhje me nenin 19 paragrafi (3) i Ligjit për të punësuarit në sektorin publik, në setin e të dhënave nuk janë përfshirë të dhëna mbi personelin ushtarak dhe civil në shërbimin e Armatës së Republikës së Maqedonisë, personave zyrtarë të autorizuar në Ministrinë e mbrojtjes, Ministrinë e punëve të brendshme dhe organet e administratës shtetërore në përbërje të Ministrisë së punëve të brendshme, si dhe të Agjencisë së zbulimit.

Tema/subjekti Qeveria dhe sektori publik
Mirëmbajtësi Станислав Василковски
Emaili i mirëmbajtësit stanislav.vasilkovski@mioa.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca vjetor
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit 21-12-2018
Vendndodhja Maqedoni
Modified
Version 1.0
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus