Вкупен број на податочни сетови

Датум Вкупно податочни сетови
3
3
3
3
3
5
18
31
40
40
44
93
134
158
158
161
168
173
181
189
210
210
210
213
214
214
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
218
219
219
219
219
219
219
219
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
234
251
251
251
251
251
251
251
251
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
279
280
281
286
287
294
295
296
297
297
297
297
297
297
297

Неделни измени на податочни сетови

Датум Измени на сите податочни сетови Нови податочни сетови
24 18
1 1
1 1
26 1
4 1
9 3
36 17
56 17
44 10
3 1
7 5
151 55
89 55
50 25
54 1
29 4
34 13
22 6
10 10
10 9
25 22
42 1
1 1
16 4
16 2
1 1
19 4
14 1
4 1
1 1
21 1
1 1
4 1
1 1
5 1
1 1
1 1
3 1
1 1
4 1
36 2
15 2
2 1
20 1
1 1
1 1
1 1
9 1
20 2
1 1
1 1
6 1
1 1
1 1
4 1
1 1
1 1
1 1
11 1
8 1
1 1
1 1
6 1
7 1
40 15
56 18
2 1
22 1
1 1
4 1
5 1
5 1
9 1
45 5
14 1
13 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 1
2 1
4 1
18 1
10 1
1 1
1 1
1 1
7 1
1 1
3 1
1 1
1 1
26 1
2 1
4 1
1 1
1 1
6 1
1 1
1 1
10 1
14 1
1 1
10 1
36 2
2 1
1 1
9 1
36 5
2 1
31 7
1 1
1 1
9 1
4 0
10 0
1 0
1 0
0 0
0 0

Највисоко рангирани податочни сетови

Нема рејтинзи

Најменувани податочни сетови

Податочен сет Број на измени
nhbehtap-ha-ctakjiehnhkn-racobn-nodatoun-no-cektopn-no-rodnhn-1990-2016 59
List of Available Web Services, Interoperability 37
hebpa6otehn-jinua-cnoped-bpeme-ha-hekahbe-coctoj6a-2019 36
hebpa6otehn-jinua-cnoped-mecto-ha-xnbeehbe-rpad-cejio-coctoj6a-2019 31
rodnweh-n3bewtaj 28
hebpa6otehn-jinua-cnoped-wkojicka-nodrotobka-coctoj6a-2019 28
hebpa6otehn-jinua-cnoped-haunohajiha-npnnadhoct-coctoj6a-2019 28
ncnntn-3a-admnhnctpatnbho-ynpabybahbe-2019 24
hebpa6otehn-jinua-cnoped-bo3pacha-ctpyktypa-coctoj6a-2019 24
jabhn-orjiacn-oktombpn-2018 23

Најголеми групи

Група Број на податочни сетови
mtctt 23
mbp 23
mnhnctepctbo-3a-qpnhahcnn 22
arehunja-3a-admnhnctpaunja-ha-pm 20
jtt-xndpocnctem-3jietobnua 13
dpxabeh-nhcnektopat-3a-3emjodejictbo 13
abpm 12
dpxabeh-na3apeh-nhcnektopat 10
dpxabeh-nchnektopat-3a-rpadexhnwtbo-n-yp6ahn3am 10
ynpaba-3a-jabhn-npnxodn-ha-pcm 9

Популарни тагови

Име на таг Број на податочни сетови
мвр 22
економија 12
Социјална заштита 9
државен инспекторат за градежништво и урбанизам на република македонија 9
дигу 8
Труд 7
невработени лица 7
Установи 6
вода 6
невработени 5