Државен завод за ревизија

Државниот завод за ревизија (ДЗР), е независна институција за ревизија на користењето на буџетските и други јавни средства во Република Македонија. ДЗР е формиран со цел да ги штити интересите на државата односно граѓаните како даночни обврзници за наменско и ефикасно трошење на јавните средства за обезбедување на функциите на државата. Законска задача на ДЗР е да врши ревизија на користењето на јавните средства и да обезбеди информации за државните институции и јавноста за правилната употреба на средствата.