Ценовник за висината на цената на сирова вода

Ценовник за висината на цената на сирова вода за водоснабдување на населението на ЈП ХС Злетовица Пробиштип за регулираниот период од 2018-2020 година.

Прегледи

0

Преземања

0

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Ценовник за висината на цената на сирова вода
Опис

Ценовник за висината на цената на сирова вода за водоснабдување на населението на ЈП ХС Злетовица Пробиштип за регулираниот период од 2018-2020 година.

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Јордан Трајчевски
Е-пошта на одржувачот j.trajcevski@hszletovica.com.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција на секои три години
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 16-02-2018
Локација Пробиштип
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[22.0247333, 42.0707777], [22.0247333, 41.8569363], [22.361047, 41.8569363], [22.361047, 42.0707777], [22.0247333, 42.0707777]]]}
      коментари овозможени од Disqus