Потрошена сирова вода од ЈКП од Пробиштип, Св. Николе и Карбинци за 2019 година

Испорачана сирова вода (до филтер станица) до ЈКП Никола Карев - Пробиштип, ЈКП Комуналец - Свети Николе и ЈКП Плачковица - Карбинци за водоснабдување и наводнување.

Прегледи

0

Преземања

1

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Потрошена сирова вода од ЈКП од Пробиштип, Св. Николе и Карбинци за 2019 година
Опис

Испорачана сирова вода (до филтер станица) до ЈКП Никола Карев - Пробиштип, ЈКП Комуналец - Свети Николе и ЈКП Плачковица - Карбинци за водоснабдување и наводнување.

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Јордан Трајчевски
Е-пошта на одржувачот j.trajcevski@hszletovica.com.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 06-01-2020
Локација Пробиштип
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[22.0247333, 42.0707777], [22.0247333, 41.8569363], [22.361047, 41.8569363], [22.361047, 42.0707777], [22.0247333, 42.0707777]]]}
      коментари овозможени од Disqus