Регистар на цени и закупнини на недвижности Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/8fa57183-0238-46d5-bf85-230cb909a8ad/resource/f39a039e-23f6-4e2c-9059-dfe639672297/download/-31032020.xlsx

Регистарот на цени и закупнини ги евидентира цените на недвижностите содржани во правните основи за промет на недвижности, кои се доставени во прилог на пријавите за запишување, односно за спроведување на промените во катастарот на недвижности но и вредноста на недвижноста врз основа на која е пресметан данокот на промет на недвижноста, како и други податоци за недвижноста содржани во изјава дадена од продавачот заверена кај нотар.Во Регистарот на цени и закупнини врши евидентирање и на вредноста на закупнините врз основа на податоците содржани во исправите за правен основ со кои се востановува закуп на недвижности.

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Јули 5, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јуни 19, 2020
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Регистар на цени и закупнини на недвижности
Опис Регистарот на цени и закупнини ги евидентира цените на недвижностите содржани во правните основи за промет на недвижности, кои се доставени во прилог на пријавите за запишување, односно за спроведување на промените во катастарот на недвижности но и вредноста на недвижноста врз основа на која е пресметан данокот на промет на недвижноста, како и други податоци за недвижноста содржани во изјава дадена од продавачот заверена кај нотар.Во Регистарот на цени и закупнини врши евидентирање и на вредноста на закупнините врз основа на податоците содржани во исправите за правен основ со кои се востановува закуп на недвижности.
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-06-19T07:08:32.285487