РЕГИСТАР ЗА ДОДЕЛЕНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

РЕГИСТАР ЗА ДОДЕЛЕНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Прегледи

63

Преземања

56

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов РЕГИСТАР ЗА ДОДЕЛЕНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Опис

РЕГИСТАР ЗА ДОДЕЛЕНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Категорија/тема
  Одржувач Бојана Јосифовска
  Е-пошта на одржувачот bojana.josifovska@economy.gov.mk
  Права за пристап јавни
  Во согласност со
  Документација http://www.economy.gov.mk/doc/2469
  Фреквенција на секои три месеци
  Извор http://www.economy.gov.mk/doc/2469
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација Македонија
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
    коментари овозможени од Disqus