Издашност на изворот Студенчица за 2020 година ...

URL: http://data.gov.mk/dataset/5d75a9e8-aab5-496a-9cea-d91846d71a71/resource/00d15804-196e-421e-8c98-82c6358b5d94/download/izdashnost-na-izvorot-studencica-za-2020-protok.xls

Издашност на изворот Студенчица за 2020 година - Проток (литри во секунда)

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 8, 2021
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Издашност на изворот Студенчица за 2020 година - Проток
Опис Издашност на изворот Студенчица за 2020 година - Проток (литри во секунда)
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација