Издашност на изворот Студенчица за 2020 година ...

URL: http://data.gov.mk/dataset/70dfa607-6b7f-4030-9714-e31ddf153c87/resource/6bdf3f32-3b64-4c43-a9b7-ec04c3a8ab37/download/izdashnost-na-izvorot-studencica-za-2020-vodostoj-new.xls

Од апстрактот на податочниот сет

Издашност на изворот Студенчица за 2020 година - ВОДОСТОЈ

Извор: Издашност на изворот Студенчица за 2020 година - ВОДОСТОЈ

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 8, 2021
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Издашност на изворот Студенчица за 2020 година - ВОДОСТОЈ
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација