Издадени дозволи за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење

Издадени дозволи од Дирекцијата за радијациона сигурност

Прегледи

38

Преземања

11

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Издадени дозволи за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење
Опис

Издадени дозволи од Дирекцијата за радијациона сигурност

Категорија/тема Енергија
Одржувач
Е-пошта на одржувачот
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus