Извештај за реализираните инвестициони активности на ЈП ХС Злетовица за 2018 година

Извештај за реализираните инвестициони активности предвидени со Програмата за работа на ЈП ХС Злетовица Квартално

Прегледи

8

Преземања

0

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Извештај за реализираните инвестициони активности на ЈП ХС Злетовица за 2018 година
Опис

Извештај за реализираните инвестициони активности предвидени со Програмата за работа на ЈП ХС Злетовица Квартално

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Јордан Трајчевски
Е-пошта на одржувачот j.trajcevski@hszletovica.com.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција друго
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 17-05-2018
Локација Пробиштип
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[22.0247333, 42.0707777], [22.0247333, 41.8569363], [22.361047, 41.8569363], [22.361047, 42.0707777], [22.0247333, 42.0707777]]]}
      коментари овозможени од Disqus