Извештај за реализираните инвестициони активности на ЈП ХС Злетовица за 2017 година

Извештај за реализираните инвестициони активности предвидени со Програмата за работа на ЈП ХС Злетовица за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година

Прегледи

12

Преземања

3

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Извештај за реализираните инвестициони активности на ЈП ХС Злетовица за 2017 година
Опис

Извештај за реализираните инвестициони активности предвидени со Програмата за работа на ЈП ХС Злетовица за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Јордан Трајчевски
Е-пошта на одржувачот j.trajcevski@hszletovica.com.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција друго
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 23-04-2018
Локација Пробиштип
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[22.0247333, 42.0707777], [22.0247333, 41.8569363], [22.361047, 41.8569363], [22.361047, 42.0707777], [22.0247333, 42.0707777]]]}
      коментари овозможени од Disqus