Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот еКат

Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот еКат. Миграцијата на дигитални катастарски планови во системот за електронски катастар подразбира хармонизација на графичките податоци прикажани во дигиталните катастарски планови со атрибутните податоци од електронскиот катастар. На овој начин графиката и атрибутните податоци се унифицирани и претставуваат единстевна состојба 1=1. Истите се чуват и одржуваат во една единствена база која е составен дел од еКат системот.

Прегледи

51

Преземања

44

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот еКат
Опис

Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот еКат. Миграцијата на дигитални катастарски планови во системот за електронски катастар подразбира хармонизација на графичките податоци прикажани во дигиталните катастарски планови со атрибутните податоци од електронскиот катастар. На овој начин графиката и атрибутните податоци се унифицирани и претставуваат единстевна состојба 1=1. Истите се чуват и одржуваат во една единствена база која е составен дел од еКат системот.

Категорија/тема
  • Влада и јавен сектор
  • Региони и градови
Одржувач Сања Волканова Златановска
Е-пошта на одржувачот s.volkanova@katastar.gov.mk
Права за пристап
Во согласност со http://www.katastar.gov.mk/прописи/правилници/
Документација http://www.katastar.gov.mk/прописи/правилници/
Фреквенција друго
Извор http://www.katastar.gov.mk/2020/02/19/катастарски-општини-чии-дигитални-ка-9/
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 21-12-2018
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      Шифри
      коментари овозможени од Disqus