Невработени лица според национална припадност ... Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/34712282-7dcf-4aba-9eee-e451501c97f6/resource/7c09d713-4b48-45d8-84a8-9bd8e0f322aa/download/nevrabotensporedvozrasnastruktura_2020.xls

Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според национална припадност

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 22, 2021
Креирано на непознат
Формат XLS
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Невработени лица според национална припадност состојба 2020
Опис Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според национална припадност
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-12-02T12:33:13.096971