Невработени лица според време на чекање ...

URL: http://data.gov.mk/dataset/2d9bb904-7863-4353-891b-6234cdae11c9/resource/bbdd40c0-7292-4203-b494-4e7d30296c37/download/nevrabotenisporedvremenacekanje2_2021.xls

Невработени лица според време на чекање состојба 2021

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Февруари 23, 2021
Креирано на непознат
Формат XLS
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Невработени лица според време на чекање состојба 2021
Опис Невработени лица според време на чекање состојба 2021
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација