Збирни податоци за субјекти основани во Трговски регистар и регистар на други правни лица за 2017 г.

Збирни податоци за субјекти основани во Трговски регистар и регистар на други правни лица за една година (по региони, по организационен облик,по сектори согласно НКД-рев2 )

Прегледи

47

Преземања

5

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Збирни податоци за субјекти основани во Трговски регистар и регистар на други правни лица за 2017 г.
Опис

Збирни податоци за субјекти основани во Трговски регистар и регистар на други правни лица за една година (по региони, по организационен облик,по сектори согласно НКД-рев2 )

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач Гајтана Касапоска Сотировска
Е-пошта на одржувачот gajtana.k.sotirovska@crm.org.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus